آزمون خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی دانشگاه سراسری - 1381


1 - نام شکل های زیر از چپ به راست چیست؟

سفید – سیاه – گرد – چنگ
گرد - سیاه – سفید – چنگ
گرد مضاعف – چنگ - سفید – سیاه
گرد مضاعف - سیاه – چنگ – سفید


2 - مجموع شکلهای مقابل برابر است با:

یک سفید
یک سیاه دو نقطه دار
یک سیاه نقطه دار
یک سفید نقطه دار


3 - اسامی نت های زیر عبارتست از:

دو – می – لا - سی - فا - دو - سل - لا - ر - سی
دو - می - لا - ر - لا - می - لا - سی - می - دو
لا - دو - فا - ر - لا - می - سی - دو - فا - ر
دو - می - لا - دو - لا - می - سل - لا - ر - سی


4 - علائم مقابل از چپ به راست عبارتست از:

آکسان – لگاتو - استاکاتو
آکسان - تنوتو - استاکاتو
تنوتو - لگاتو - آکسان
لگاتو - آکسان - تنوتو


5 - مفهوم علائم زیر از چپ به راست چیست؟

پیانو - متسوفورته - پیانیسیمو - فورته
پیانو - فورته - متسوپیانو - متسوفورته
پیانو - فورتیسیمو - پیانیسیمو - فورته
متسو پیانو - متسو فورته - پیانیسیمو - فورته


6 - عناوین علائم زیر از چپ به راست چیست؟

تریل - آکسان - گروپتو
تریل - آپاژیاتور - مردانت بالا
تریل - مردان - گروپتو پایین
گروپتو پایین - تریل - مردانت پایین


7 - عناوین و مفهوم علائم مقابل از چپ به راست عبارتست از:

سری - بمل - دیز - کرن
دیز - کرن - سری - بمل
کرن - بمل - دیز - سری
سری - کرن - دیز - بمل


8 - گام زیر متعلق به ... است.

آواز افشاری
آواز اصفهان
دستگاه سه گاه
دستگاه شور


9 - کدام آهنگ سازان از مکتب باروک هستند؟
شوبرت - هایدن - هندل
ویوالدی - هندل - باخ
هایدن - موتزارت - بتهوون
هندل - باخ - هایدن


10 - اصطلاح legato (لگاتو) معادل با کدام واژه ها است؟
به دنبال یکدیگر
جدا ازهم
متصل - پیوسته
هیچ کدام


11 - کتاب های جامع الا لحان و دانشنامه ی علائی متعلق به .. است.
ابن سینا - ابوالفرج اصفهانی
صفی الدین ارموی - فارابی
فارابی - ابوالفرج اصفهانی
عبدرالقادرمراغه ای - ابن سینا


12 - متعلقات دستگاه شور عبارتند از ...
ابوعطا - بیات ترک - دشتی - افشاری
ابوعطا - بیات زند - گریلی - شهناز
دشتی - افشاری - بیات ترک - حسینی
رهاب - شهناز - ابوعطا - رهاب


13 - انواع صدا در گروه کر (آواز جمعی ) از بم به زیر عبارتند از:
باس - سوپرانو - آلتو - تنور
باس - آلتو - تنور - سوپرانو
باس – تنور - آلتو - سوپرانو
باریتون - تنور - سوپرانو - آلتو


14 - کوچک ترین الگوی مستقل از یک تم چه نامیده می شود؟
موومان
موتیف
نوانس
هارمونی


15 - عناوین خطوط منحنی مقابل از چپ به راست چیست؟

ارتباط - اتحاد
اتصال - اتحاد
اتحاد - اتصال
اتحاد - ارتباط


16 - نام گام زیر چیست؟

فا مینور هارمونیک
فا مینور ملودیک
فا مینور تئوریک
فا ماژور


17 - نایب اسدالله – آقا اکبرفرهانی - ضیاالذکرین، هر یک به ترتیب در کدام زمینه های زیر معروفیت داشتند؟
آواز - تار - کمانچه
تار - آواز- نی
نی - آواز- تار
نی - تار- آواز


18 - در تقسیمات نت ها عناوین شکل های مقابل چیست؟

تریوله - سیکستوله - کوآدروله
تریوله - سیکستوله - دوئوله
دوئوله - سیکستوله - تریوله
سیکستوله - تریوله - دوئوله


19 - گوشه های حسینی – رضوی - شهناز - ملانازی - گریلی - محمد صادقخانی متعلق به کدام است؟
آواز بیات ترک
آواز افشاری
دستگاه همایون
دستگاه شور


20 - لایت موتیف در موسیقی یعنی چه؟
یک ایده برجسته موسیقی به مفهوم تم متضاد
یک الگو یا تم برجسته و کوتاه بیان کننده اندیشه ای خاص از موضوع مورد نظر آهنگ ساز است.
الگویی که از یک تم منشعب شده است.
تم نورانی


ثبت نام از طریق اینترنت
اخبار آموزشگاه موسیقی پارت

دوره جدید آموزشی آمادگی گروه کر (بهمن 1396)
دعوت به عضویت در گروه کر شهر تهران دوره جدید آموزشی گروه کر شهر تهران از بهمن ماه 1396 برای علاقمندانی که تجربه قبلی در موسیقی ندارند، برگزار می شود.
ادامه خبر ...

کلاس های تنبک و دف زیر نظر آقای بامداد ملکی
ثبت نام کلاس های تنبک و دف زیر نظر آقای بامداد ملکی
ادامه خبر ...

1396 ترم جدید کلاس های ارف (موسیقی کودکان) - زمستان
ثبت نام دوره جدید کلاس های اّرف برای زمستان 1396
ادامه خبر ...

مسترکلاس پیانو آقای پابلو گالدو
مسترکلاس پابلو گالدو - پیانیست اسپانیایی - در روزهای 23 و 24 آذر 1396 برگزار می شود.
ادامه خبر ...

عضویت در خبرنامه آموزشگاه
آدرس ایمیل:

وبلاگ آموزشگاه